سرور های پرسرعت مجازی VPS در دیتاسنتر پال نت داخل ایران که روزانه از سطح سرویس و ماهیانه از کل VM نسخه پشتیبان تهیه می شود.

سرور مجازی VPS داخل ایران مدل 1

موقعیت سرور دیتاسنتر پال نت در داخل ایران با امکان تحویل و ارتقا آنی منابع
مقدار فضای هارد 40G می باشد، در صورت نیاز به هارد بیشتر، هر 1G هارد اضافی ماهیانه 500 تومان می باشد.
با ترافیک ماهیانه 20G که در صورت نیاز به ترافیک بیشتر، هر 1G پهنای باند اضافی ماهیانه 800 تومان می باشد.
یک عدد IP اختصاصی رایگان با کارت شبکه 1Gps که هزینه هر IP اضافی ماهیانه 10 هزار تومان می باشد.
این سرور مجازی VPS دارای حافظه رم 2G است و به تعداد 2Vcpu و 1Core دارا می باشد.
دارای پنل مدیریت سرور برای خاموش/ روشن کردن از راه دور سرور و نصب سیستم عامل
بک آپ رایگان روزانه از سرویس (دیتابیس، هاست، فایل، اسناد) و ماهیانه از کل سرور مجازی
امنیت سرور و سرویس با فایروال Cisco در دیتاسنتر پال نت در حد مطلوبی بصورت رایگان ارائه می گردد.

سرور مجازی VPS داخل ایران مدل 2

موقعیت سرور دیتاسنتر پال نت در داخل ایران با امکان تحویل و ارتقا آنی منابع
مقدار فضای هارد 50G می باشد، در صورت نیاز به هارد بیشتر، هر 1G هارد اضافی ماهیانه 500 تومان می باشد.
با ترافیک ماهیانه 30G که در صورت نیاز به ترافیک بیشتر، هر 1G پهنای باند اضافی ماهیانه 800 تومان می باشد.
یک عدد IP اختصاصی رایگان با کارت شبکه 1Gps که هزینه هر IP اضافی ماهیانه 10 هزار تومان می باشد.
این سرور مجازی VPS دارای حافظه رم 3G است و به تعداد 2Vcpu و 2Core دارا می باشد.
دارای پنل مدیریت سرور برای خاموش/ روشن کردن از راه دور سرور و نصب سیستم عامل
بک آپ رایگان روزانه از سرویس (دیتابیس، هاست، فایل، اسناد) و ماهیانه از کل سرور مجازی
امنیت سرور و سرویس با فایروال Cisco در دیتاسنتر پال نت در حد مطلوبی بصورت رایگان ارائه می گردد.

سرور مجازی VPS داخل ایران مدل 3

موقعیت سرور دیتاسنتر پال نت در داخل ایران با امکان تحویل و ارتقا آنی منابع
مقدار فضای هارد 60G می باشد، در صورت نیاز به هارد بیشتر، هر 1G هارد اضافی ماهیانه 500 تومان می باشد.
با ترافیک ماهیانه 40G که در صورت نیاز به ترافیک بیشتر، هر 1G پهنای باند اضافی ماهیانه 800 تومان می باشد.
یک عدد IP اختصاصی رایگان با کارت شبکه 1Gps که هزینه هر IP اضافی ماهیانه 10 هزار تومان می باشد.
این سرور مجازی VPS دارای حافظه رم 4G است و به تعداد 2Vcpu و 2Core دارا می باشد.
دارای پنل مدیریت سرور برای خاموش/ روشن کردن از راه دور سرور و نصب سیستم عامل
بک آپ رایگان روزانه از سرویس (دیتابیس، هاست، فایل، اسناد) و ماهیانه از کل سرور مجازی
امنیت سرور و سرویس با فایروال Cisco در دیتاسنتر پال نت در حد مطلوبی بصورت رایگان ارائه می گردد.

سرور مجازی VPS داخل ایران مدل 4

موقعیت سرور دیتاسنتر پال نت در داخل ایران با امکان تحویل و ارتقا آنی منابع
مقدار فضای هارد 80G می باشد، در صورت نیاز به هارد بیشتر، هر 1G هارد اضافی ماهیانه 500 تومان می باشد.
با ترافیک ماهیانه 50G که در صورت نیاز به ترافیک بیشتر، هر 1G پهنای باند اضافی ماهیانه 800 تومان می باشد.
یک عدد IP اختصاصی رایگان با کارت شبکه 1Gps که هزینه هر IP اضافی ماهیانه 10 هزار تومان می باشد.
این سرور مجازی VPS دارای حافظه رم 6G است و به تعداد 3Vcpu و 2Core دارا می باشد.
دارای پنل مدیریت سرور برای خاموش/ روشن کردن از راه دور سرور و نصب سیستم عامل
بک آپ رایگان روزانه از سرویس (دیتابیس، هاست، فایل، اسناد) و ماهیانه از کل سرور مجازی
امنیت سرور و سرویس با فایروال Cisco در دیتاسنتر پال نت در حد مطلوبی بصورت رایگان ارائه می گردد.

سرور مجازی VPS داخل ایران مدل 5

موقعیت سرور دیتاسنتر پال نت در داخل ایران با امکان تحویل و ارتقا آنی منابع
مقدار فضای هارد 120G می باشد، در صورت نیاز به هارد بیشتر، هر 1G هارد اضافی ماهیانه 500 تومان می باشد.
با ترافیک ماهیانه 100G که در صورت نیاز به ترافیک بیشتر، هر 1G پهنای باند اضافی ماهیانه 800 تومان می باشد.
یک عدد IP اختصاصی رایگان با کارت شبکه 1Gps که هزینه هر IP اضافی ماهیانه 10 هزار تومان می باشد.
این سرور مجازی VPS دارای حافظه رم 8G است و به تعداد 4Vcpu و 2Core دارا می باشد.
دارای پنل مدیریت سرور برای خاموش/ روشن کردن از راه دور سرور و نصب سیستم عامل
بک آپ رایگان روزانه از سرویس (دیتابیس، هاست، فایل، اسناد) و ماهیانه از کل سرور مجازی
امنیت سرور و سرویس با فایروال Cisco در دیتاسنتر پال نت در حد مطلوبی بصورت رایگان ارائه می گردد.

سرور مجازی VPS داخل ایران مدل 6

موقعیت سرور دیتاسنتر پال نت در داخل ایران با امکان تحویل و ارتقا آنی منابع
مقدار فضای هارد 200G می باشد، در صورت نیاز به هارد بیشتر، هر 1G هارد اضافی ماهیانه 500 تومان می باشد.
با ترافیک ماهیانه 150G که در صورت نیاز به ترافیک بیشتر، هر 1G پهنای باند اضافی ماهیانه 800 تومان می باشد.
یک عدد IP اختصاصی رایگان با کارت شبکه 1Gps که هزینه هر IP اضافی ماهیانه 10 هزار تومان می باشد.
این سرور مجازی VPS دارای حافظه رم 12G است و به تعداد 4Vcpu و 3Core دارا می باشد.
دارای پنل مدیریت سرور برای خاموش/ روشن کردن از راه دور سرور و نصب سیستم عامل
بک آپ رایگان روزانه از سرویس (دیتابیس، هاست، فایل، اسناد) و ماهیانه از کل سرور مجازی
امنیت سرور و سرویس با فایروال Cisco در دیتاسنتر پال نت در حد مطلوبی بصورت رایگان ارائه می گردد.